ARHEOLOŠKI LOKALITETI

UTVRĐENJE GRADAC

Utvrđenje Gradac predstavlja arheološki lokalitet srednjovekovnog utvrđenja koje predstavlja nepokretno kulturno dobro kao arheološko nalazište.

Utvrđenje se nalazi 7 kilometara istočno od naselja Krepoljin, na uzvišenju koje dominira dolinom Mlave, na početnom delu Gornjačko – ribrske klisure. Upravo na tom mestu Mlava pravi veliku okuku, probijajući se oko krševitih litica Đule. Veoma povoljan položaj za kontrolu puta koji je dolinom Mlave vodio u rudonosne krajeve Istočne Srbije, određivao je strateški značaj ovog utvrđenja, dok je konfiguracija terena uticala na njegov nepravilan oblik prilagođen liticama koje su ga štitile sa tri strane. Najpristupačniji prilaz je bio sa jugozapada.

Zbog gustog rastinja i nepristupačnosti, vrlo su slabo vidljivi bedemi i prateći objekti, a verovatno je postojalo i podgrađe. Kameni bedemi utvrđenja debeli su oko jednog metra. Arheološkim istraživanjima 1981. godine obuhvaćena je samo crkva skromnih dimenzija 9.85 x 4.75 m, očuvana do visine od jednog metra, koja se nalazi na istočnom obodu utvrđenja. Velikim delom je pre istraživanja bila opljačkana i uništena od strane tragača za blagom. Imala je jednobrodnu osnovu sa polukružnom apsidom na istoku i pripratom na zapadu. Na zidovima su očuvani tragovi živopisa, a u priprati dve zidane grobnice u kojima su verovatno bili sahranjeni ktitori crkve. Zidana je direktno na steni, sa vidljivim tragovima starijeg objekta.

Za pouzdano datovanje čitavog utvrđenja i same crkve biće neophodna dodatna istraživanja čitavog kompleksa. Na osnovu postojećih skromnih podataka, pretpostavlja se da je korišćeno sa prekidima od ranovizantijskog do pozno srednjovekovnog perioda.

MANASTIR BLAGOVEŠTENJE

Manastir Blagoveštenje je nekadašnji srednjovekovni manastir koji je smešten u Gornjačkoj klisuri na levoj strani iz pravca Petrovca na Mlavi. Ostaci manastira predstavljaju deo jedinstvene celine koja je obuhvatala šire područje srednjovekovnog grada Ždrelo. U ovom kraju istorija i priroda su stvorile posebnu ambijentalnu celinu koja predstavlja pravu autentičnost i mesto za istraživače.

Manastir datira još iz 14. veka i u pisanim izvorima se poslednji put pominje 1628. godine. Crkva je bila posvećena Svetom Blagoveštenju, trikonhonalne je osnove sa kasnije dozidanom spoljnom pripratom. Dimenzije manastirske crkve moguće je i danas izmeriti jer su ostaci temelja i zidova sasvim vidljivi. Možemo slobodno reći da manastir bio jedan od najistaknutijih manastira toga vremena u Braničevskom okrugu i veoma lako je prepoznatljiv po svom izgledu u obliku zazidane pećine sa više otvora za prozore i vrata. Gradnja manastira pripisuje se despotu Stefanu Lazareviću.

Navodi govore da je kroz istoriju do samog manastira bilo veoma teško doći sve do druge polovine 19. veka obzirom da je put kroz Gornjačku klisuru išao uz samu reku Mlavu, a sam objekat bio je podignut u steni dvadesetak metara iznad toka reke što bi za posledicu imalo to da kada reka nadođe, svaka veza sa ovim mestom bila bi prekinuta. Govori se da je manastir Blagoveštenje bio veoma “živ” manastir koji su posećivali učeni monasi svih krajeva i u kome su bile prepisivane svete knjige. Danas se ispod ruševina manastira nalazi put regionalnog značaja, dok se iznad istog izdižu gotovo okomite litice Vukana, dok se na drugoj suprotnoj južnoj strani nalazi šumovita i strma padina Ježevca koji je sastavni deo Beljanice.

CRKVA BOGORODICE PREČISTE

Crkva Bogorodice Prečiste ili Mala crkva je jednobrodna građevina manjih dimenzija, sagrađena u tradiciji raške škole, sa apsidom na istoku. U unutrašnjosti crkve pronađene su četiri nadgrobne ploče sa natpisima, ispod kojih su bili sahranjeni ktitori Ilija i Teodora, njihovo dvoje maloletne dece, zatim Uglješa Desilalić, vojvoda despota Stefana i Vuka Lazarevića, Stefan Kouvet, sin čelnika despota Stefana Vuka Kouveta, Vuk Uglješić i njegov sin Stefan Uglješić. Ovaj porodični mauzolej vladara srednjovekovnog Ždrela od izuzetnog je značaja za istorijsku nauku jer je otkrio do tada nepoznate vlastelinske porodice, kao i to da su dvojica muškaraca iz ovih porodica imala visok položaj kod despota Stefana. Poslednji ukop je izvršen 1452. godine što izgradnju crkvu smešta u period prve polovine 14. veka i čini je najstarijim sakralnim objektom u manastirskom kompleksu Gornjačke klisure.

MITROPOLIJA

Stotinak metara od Male crkve nalazi se Mitropolija ili Velika crkva, trikonhonalne osnove sa kasnije dozidanom spoljnom pripratom. Crkva je imala monumentalni pravougaoni konak, a čitav prostor je bio ograđen bedemom. Blagoveštenje, Mala crkva i Mitropolija, podignute na skučenom prostoru i čine manastirski kompleks srednjovekovnog grada Ždrela, koji se prvi put pominje u mađarskim izvorima kao „Castrum Izzdril”. Bio je sedište bugarske braće Drmana i Kudelina koji su odavde vladali Braničevom i Kučevom krajem 13. veka, sve dok ih Dragutin i Milutin nisu pokorili 1291. i pripojili ove krajeve Srbiji. Grad Ždrelo je nastajao postepeno, razvivši se od Drmanove i Kudelinove kule na vrhu nepristupačnog grebena Vukana do utvrđenja bedemima i kulama obroncima Velikog i Malog Vukana i Ježevca. Ne zna se pouzdano kada su ovi bedemi nastali, ali svakako postoje već od polovine 14. veka kada počinje i građenje crkava, te Ždrelo, pored svog karaktera vojne tvrđave, postaje i religijski centar. Jedan od najznačajnijih gradova srednjovekovnog Braničeva gubi značaj u drugoj polovini 15. veka.

PČELINJI KRŠ

„Pčelinji krš” ili „Krš ku albina” u Laznici je lokalitet gradinskog tipa sa ostacima ljudskog delovanja iz eneolitskog, kasnoantičkog i ranovizantijskog perioda. Moguće je da je naselje korišćeno i tokom ranog srednjeg veka. Iskopavanja su vršena u dve kampanje – 2006. godine pod vođstvom Dušana Mekobrada i 2007. godine pod vođstvom Dragana Jacanovića. Tom prilikom su otkriveni objekti i ostaci bedema na zapadnoj, istočnoj i južnoj strani utvrđenja izgrađeni tokom ranovizantijskog perioda.